โปรโมชั่นแถมทันที…ที่ไม่เสีย VAT

โปรโมชั่นแถมทันที…ที่ไม่เสีย VAT

กรณีที่บริษัทมีการจัดโปรโมชั่น ประเภท ลด แลก แจก แถม สิ่งหนึ่งที่นักบัญชีจำเป็นต้องรับทราบก็คือ ของแถมที่นำมาจัดโปรโมชั่นดังกล่าวนั้นต้องเสีย VAT หรือไม่  เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องต่อไป  Tips ในฉบับนี้เราจะมาทำความรู้จักกับของแถมประเภทที่ไม่ต้องเสีย VAT กัน

การแถมที่ไม่ต้องเสียVATไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้นจะเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับสินค้าที่ขายหรือบริการที่กระทำหรือไม่ต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้

• มูลค่าของสินค้าที่แถมต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือให้บริการ
• ต้องเป็นการแถมพร้อมการขายสินค้าหรือให้บริการ
• ต้องระบุรายการของแถมไว้ในใบกำกับภาษีที่ขายสินค้าหรือให้บริการ

หากของแถมหมดในขณะที่ขายสินค้าหรือให้บริการ และแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการมารับของแถมในภายหลังก็ยังคงถือเป็นการแถมพร้อมขายสินค้า ม่ต้องนำมูลค่าของของแถมมาเสีย VAT แต่ต้องระบุรายการของแถมไว้ในใบกำกับภาษีที่ขายสินค้าหรือให้บริการด้วย หากไม่ได้ระบุในใบกำกับภาษี ของแถมดังกล่าวจะเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าต้องเสีย VAT

กรณีไม่ได้แถมพร้อมขายสินค้า ของแถมดังกล่าวจะถือเป็นการขายสินค้าโดยต้องคำนวณมูลค่าของฐานภาษีของ ของแถม เพื่อเสีย VAT

วารสาร : CPD&ACCOUNT พฤศจิกายน 2563

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4043:%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2-vat&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart