โครงสร้างภาษีในประเทศไทย

โครงสร้างภาษีในประเทศไทย

โครงสร้างภาษีในประเทศไทยในหน่วยงานใหญ่ๆ แบ่งได้4ประเภทใหญ่ๆ คือ 1.กรมสรรพากร 2 กรมมสรรพสามิต 3.กรมศุลกากร และ 4.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

1.กรมสรรพกร

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • อากรแสตมป์

2. กรมสรรพสมิต

 • ภาษียาสูบ
 • ภาษ๊สุรา
 • ภาษีไฟ
 • ภาษีรถยนต์
 • ภาษีน้ำมั้นและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 • ภาษ๊กิจการบริการ

3.กรมศุลกากร

 • ภาษีนำเข้า
 • ภาษ๊ที่ส่งออก

4.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ภาษีป้าย
 • อากรจากนกนางแอ่น
 • อากรฆ่าสัตว์
 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ภาษีบำรุงท้องถิ่นจากโรงแรม น้ำมัน ยาสูบ

อ้างอิง : โครงสร้างภาษีในประเทศไทย | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart