โกดังเก็บสินค้า ต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่ ?

โกดังเก็บสินค้า ต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่ ?

 

โกดังเก็บสินค้าต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่ ?

 

สถานประกอบการ หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการใช้ประกอบกิจการเป็นประจำและรวมถึงสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าประจำด้วย ในกรณีผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่อาศัยหลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งมาเป็นสถานประกอบการ ดังนั้นการเช่าโกดังเก็บสินค้าจึงเข้าลักษณะเป็นสถานประกอบการ

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : โกดังเก็บสินค้า ต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่ ?

อ้างอิง : https://www.nasnpptk.com/content/7758/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart