แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566

 

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ด. 93 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับใช้ยื่นก่อนถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี PDF | ZIP
2. ภ.ง.ด. 94 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

 

 

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

 

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
2.

ใบแสดงรายละเอียดการลดหย่อนบุตรเพิ่มเติม ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 PDF | ZIP
3.

รายละเอียดแนบ ภ.ง.ด. 94 กรณีรวมคำนวณภาษี PDF | ZIP
4.

ใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 PDF | ZIP
5.

ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ฯ ใช้สำหรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 PDF | ZIP
6.

ใบต่อ รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) – (8) PDF | ZIP
7. ล.ย.04-1 หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2023
Cr. https://www.rd.go.th/63807.html

 


สนใจวางแผนภาษี จัดทำบัญชี


 


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้

 


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart