แท้งบุตรเบิกประกันสังคมได้ไหม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

แท้งบุตรเบิกประกันสังคมได้ไหม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

 

  เป็นคำถามที่คนสงสัยกันมากเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม คลอดบุตร ว่าผู้ประกันตนที่เป็นคุณแม่ เกิดตั้งครรภ์แล้วแท้งบุตรขึ้นมา แบบนี้จะยังมีสิทธิได้รับเงินคลอดบุตรจากประกันสังคมอยู่ไหม

แท้งบุตร เบิกประกันสังคมได้ไหม ?

          ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์แล้วแท้งบุตร ทางประกันสังคมจะยังคงให้สิทธิเบิกเงินค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตรได้ เหมือนกับคุณแม่ที่คลอดบุตรตามปกติ แต่จะต่างกันตรงที่ไม่ได้สิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรนั่นเอง

แท้งบุตร เบิกประกันสังคม มีเงื่อนไขอะไร ใครบ้างมีสิทธิ ?

          ไม่ใช่ว่าคุณแม่ที่แท้งบุตรจะสามารถเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้ทุกคนนะ เนื่องจากประกันสังคมให้สิทธิเฉพาะคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน และมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขตามนี้เท่านั้น

  1. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 (ไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา 40)
  2. ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนแท้งบุตร
  3. มีอายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 สัปดาห์ หรือ 7 เดือนขึ้นไป

แท้งบุตร ได้รับเงินประกันสังคมเท่าไหร่ อะไรบ้าง ?

          สำหรับสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับจะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ ค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์หยุดงาน ดังนี้

  1. ค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 13,000 บาทต่อครั้ง โดยสามารถใช้สิทธิได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  2. เงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจำนวน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน (คิดจากฐานค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท) จะใช้สิทธิกับบุตรได้เพียง 2 คนเท่านั้น ถ้ามีบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานแล้ว

          ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 12,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมอยู่ที่ 18,000 บาท (6,000×3 เดือน)

          หรือถ้ามีเงินเดือน 20,000 บาท จะได้รับเงินทั้งหมด 22,500 บาท (7,500×3 เดือน) เพราะคิดจากฐานค่าจ้างสูงสุด 15,000 บาท

แท้งบุตรคุณพ่อใช้สิทธิเบิกเงินประกันสังคมได้ไหม

          ผู้ประกันตนชายที่เป็นคุณพ่อ สามารถใช้สิทธิเบิกเงินประกันสังคมแทนภรรยากรณีแท้งบุตรได้ แต่จะมีสิทธิได้รับแค่ค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาทเท่านั้น

          โดยจะไม่ได้สิทธิเงินสงเคราะห์หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จำนวน 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน เหมือนกับผู้ประกันตนหญิง เพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าหากคุณแม่มีสิทธิเบิกเงินประกันสังคมอยู่แล้ว ควรใช้สิทธิของฝ่ายหญิงจะดีกว่า เนื่องจากใช้สิทธิได้แค่ฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทั้งสองคนได้ แม้จะเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ก็ตาม

คุณแม่คลอดบุตรแล้วเสียชีวิต มีสิทธิรับเงินประกันสังคมต่อไหม ?

          กรณีผู้ประกันตนที่เป็นคุณแม่คลอดบุตรออกมาแล้ว ต่อมาคุณแม่เกิดเสียชีวิต หากเป็นแบบนี้ ทายาทของผู้ประกันตนจะยังคงได้รับสิทธิเงินคลอดบุตรเหมือนเดิม ไม่ว่าจะยื่นเรื่องขอรับเงินไปแล้วหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากเป็นสิทธิที่มีอยู่ก่อนที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต

วิธีเบิกเงินประกันสังคม คลอดบุตร ทำอย่างไร

          ให้ทำการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์คลอดบุตร ประกันสังคม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวันและเวลาราชการ ซึ่งสามารถให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ แต่เอกสารต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ชัดเจนด้วย
นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งเอกสารไปตามที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน และจ่าหน้าซองว่า “ฝ่ายสิทธิประโยชน์”

          สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอรับเงิน มีดังนี้

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ให้ผู้ประกันตนกรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
  2. ใบรับรองแพทย์หรือใบมรณะบัตรของบุตร
  3. สำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส
  4. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดบุตร
  5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ 11 ธนาคาร ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารอิสลาม, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยการยื่นเอกสารกรณีแท้งบุตร ให้ยื่นเพียง 1 ชุดก็เพียงพอ เพราะสามารถเบิกได้แค่ในส่วนของค่าคลอดบุตรและเงินหยุดงานเพื่อคลอดบุตร ต่างจากการคลอดบุตรปกติที่สามารถเบิกในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรได้ จึงต้องยื่นเอกสาร 2 ชุด

อ้างอิง :  https://money.kapook.com/view196849.html

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart