เสียอากรศุลกากรไว้เกิน ขอคืนได้ไหม ?

เสียอากรศุลกากรไว้เกิน ขอคืนได้ไหม ?


การคืนอากรศุลกากร คือการคืนเงินค่าอากรที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้เสียไว้ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อนำของออกจากอารักขาของศุลกากรเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แต่มีเหตุตามกฎหมายที่ทำให้เกิดสิทธิในการที่จะเรียกร้องค่าอากรศุลกากรนั้นคืนได้

การคืนอาร กรณีที่มีการเสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย
อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
• ในบางกรณีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อชำระอากรของผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออก มีการชำระอากรที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกว่าความเป็นจริง โดยเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกที่มีหน้าที่เสียอากรแล้ว แต่ได้เสียอากรศุลกากร
ไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย เช่น ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกมีหน้าที่ต้องชำระอากรเพียงจำนวน 9,000 บาท แต่ชำระไปเป็นจำนวน 9,900 บาท ถือเป็นการเสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย

• หรือในกรณีที่อัตราอากรที่ต้องเสียจริงคือร้อยละ 0 หรือได้รับการยกเว้นอากร แต่ได้สำแดงโดยชำระอากรไว้ เช่นนี้ก็ถือเป็นกรณีที่เสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสียเช่นกัน เพื่อเป็นการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่ง
ของออก ความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงเปิดโอกาสให้แก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการชำระอากรนี้ โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ “คืนอากร” ให้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกที่เสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย มีสิทธิขอคืนอากรศุลกากรนั้นได้

ประเภทและระยะเวลาในการขอคืนอากร
กรณีเสียอากรศุลกากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย แยกได้เป็น 2 ประเภท โดยกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาในการขอคืนอากร
ไว้แตกต่างกันดังนี้
1. การคืนให้โดย ไม่ต้องยื่นคำร้องขอคืนอากร
ในกรณีที่การเสียอากรศุลกากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย มีมูลเหตุเกิดจากการ “คำนวณอากรผิด” ซึ่งการคำนวณอากรผิดในที่นี้หมายถึง ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการคิดคำนวณค่าอากร กรณีเช่นนี้แม้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกจะปฏิบัติพิธีการศุลกากรโดยนำของออกจากอารักขาของศุลกากรโดยมิได้มีการทักท้วงไว้ตั้งแต่ต้น หรือแม้จะได้รู้ถึงการคำนวณอากรที่ผิดนั้นในภายหลัง แต่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกยังมิได้ยื่นคำขอคืนอากรที่ชำระไว้เกินนั้นต่อกรมศุลกากร ความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ก็ได้บัญญัติเป็นช่องทางให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจที่จะคืนค่าอากรสำหรับส่วนที่เสียไว้เกินนั้นได้ หากความปรากฏชัดต่ออธิบดีว่าผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกเสียอากรไว้เกินเพราะ คำนวณจำนวนเงินอากรผิด อธิบดีก็มีอำนาจสั่งให้คืนได้เองโดยไม่จำต้องมีการยื่นคำร้องขอคืนอากร ทั้งนี้หากอธิบดีพบข้อเท็จจริงของการเสียอากรศุลกากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสียเพราะการคำนวณอากรผิด แล้วอธิบดีจะใช้อำนาจคืนอากรให้ก็จะต้องสั่งคืนให้ภายในกำหนด 2 ปีนับแต่วันที่ได้นำของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งการ “สั่งคืน” ในที่นี้ หมายความถึงเฉพาะการพิจารณาและสั่งอนุมัติโดยอธิบดีให้คืนเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี ส่วนการที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกจะใช้สิทธิรับเงินอากรตามที่อธิบดีสั่งคืนให้นั้น ไม่จำต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลา 2 ปี ดังกล่าวแต่อย่างใด

2. การคืนให้โดย ต้องยื่นคำร้องขอคืนอากร
หากผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรชำระอากรไว้แล้ว แต่พบในภายหลังว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่ต้องเสีย โดยการคิดคำนวณจำนวนเงินค่าอากรผิดพลาดไปจากความเป็นจริง ส่งผลให้เสียอากรไว้เกิน โดยอาจเป็น กรณีที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกตรวจพบก่อนการตรวจปล่อยของนั้น แล้วได้แจ้งความประสงค์ต่อพนักงานศุลกากรก่อนการส่งมอบของว่าตนเสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสีย หรือเป็นกรณีที่ตรวจพบในภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าแล้วว่าอากรที่ชำระไว้นั้นเกินจำนวนที่ต้องเสีย หากผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกประสงค์จะขอคืนอากรศุลกากรที่เสียไว้เกินจำนวนที่ต้องเสียดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอคืนได้ โดยจะต้องยื่นคำร้องขอคืนอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
การคืนอากรศุลกากรในกรณีนี้ ความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 บัญญัติให้ “ผู้นำของเข้า
หรือผู้ส่งของออกมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนอากรภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่นำของเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร” ระยะเวลา 3 ปีในการขอคืนอากรดังกล่าว ถือเป็นระยะเวลาเคร่งครัดที่จะต้องยื่นคำร้องขอคืนภายในกำหนดหากมิได้ยื่นภายในกำหนด แม้ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกจะมีจำนวนอากรที่ชำระไว้เกินอยู่จริง ก็ย่อมไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับคืน น่าสังเกตว่าระยะเวลา 3 ปี เป็นระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอคืนเท่านั้น ส่วนการที่จะสั่งคืนให้เมื่อใดนั้น มิได้จำกัดว่าจะต้องอยู่ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี ดังกล่าวแต่อย่างใด

อ้างอิง : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4108:customs-duty-refund-pay-more-than-the-amount-of-duty&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart