เลือกอะไรดี คนละครึ่ง หรือ ช้อปดีมีคืน ?

เลือกอะไรดี คนละครึ่ง หรือ ช้อปดีมีคืน ?

ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม จะมี 2 โครงการในช่วงปลายปี 2563 คือ โครงการคนละครึ่ง และ ช้อปดีมีคืน ผู้ที่จะเลือกใช้สิทธิต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

โครงการคนละครึ่ง

รัฐจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการช้อปซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน โดยรัฐจะชำระเงินดังกล่าวให้แก่ร้านค้าโดยตรง ภายใต้เงื่อนไข ประชาชนต้องชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้าทั่วไป ให้แก่ร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนให้ต่อหนึ่งหมายเลขประจำตัวประชาชนจะไม่เกินกว่า 150 บาทต่อวัน และไม่เกินกว่า 3,000 บาท รวมตลอดทั้งโครงการฯ

โครงการช้อปดีมีคืน

เป็นมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ เงินสุทธิ ในแต่ละปี เช่น เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท ถ้าเงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท

 • เป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ที่เปิดให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นำเอกสารหลักฐานการซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2563 ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 
 • รายการช้อปดีมีคืนที่ใช้สิทธิ์นี้เป็นรายการลดหย่อนภาษี ไม่ใช่ การลดภาษี และผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จะได้เงินคืนบางส่วนเท่านั้นไม่ได้เงินคืนเต็มจำนวนจากการซื้อสินค้าหรือบริการ

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคล
 • ผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง
 • ผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ช่วงเวลาใช้สิทธิ์ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง

 • ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563
 • โดยเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินต้องระบุวันที่ในช่วงเวลาที่กฏหมายกำหนด
 • กรณีบริการ ต้องเป็นการใช้บริการและชำระเงินภายในช่วงเวลาที่กฏหมายกำหนดไว้ ถึงจะใช้ได้

เอกสารที่ต้องขอจากร้านค้า

1. สินค้าและบริการที่จดทะเบียน VAT

 • ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ระบุชื่อของเรา

2. สินค้าและบริการที่ไม่จดทะเบียน VAT

 • ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อของเรา
 • ตัวอย่างสินค้า ได้แก่ สินค้า OTOP (กรณีไม่จด VAT) และหนังสือ/Ebook (ที่ได้รับการยกเว้น VAT)

สินค้าหรือบริการที่สามารถซื้อได้

 • สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบ VAT
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
 • ค่าซื้อหนังสือในรูปแบบกระดาษ หรือ Ebook
สำหรับค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
ให้รอประกาศกฏหมายจากกรมสรรพากรอีกครั้ง
Update : 2020-11-02 13:56:11

สินค้าหรือบริการไม่เข้าร่วมมาตรการ

 1. ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
 2. ค่าซื้อยาสูบ
 3. ค่าซื้อน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 4. ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 5. ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
 6. ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 7. ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 8. ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

กรณีต้องการจะใช้สิทธิช้อปดีมีคืนแต่ลงทะเบียนใน โครงการคนละครึ่ง แล้ว

 • ไม่ต้องใช้จ่ายตามที่กำหนดภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์ดังกล่าวออก จากนั้นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไปสามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ต่อไป โดยไม่ถูกแบล็กลิสต์แต่อย่างใด
 • ในระหว่างรอการตัดสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง 14 วัน สามารถซื้อของเพื่อใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ แต่ห้ามเปิดใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งโดยเด็ดขาด

จะเลือกเข้าโครงการไหนดี
เนื่องจากคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะใช้สิทธิในโครงการใดได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น มีข้อแนะนำดังนี้

 • ถ้ารายได้ของคุณไม่ถึง 150,000 บาท/ปี หรือ ตลอดปี 2563 คุณไม่มีภาษีที่จะต้องจ่ายเลย ให้เลือกลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง
 • ถ้าคุณมีภาษีที่จ่ายตลอดปีมากกว่า 3,000 บาท และมีวางแผนว่าจะซื้อของใช้ในช่วงปลายปี ก็ให้ใช้สิทธิ์เข้าโครงการช้อปดีมีคืน

อย่างไรก็ตามแนวทางนี้เป็นเพียงคำแนะนำ อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ของคุณที่จะต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติม ขอให้เลือกข้อที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง : https://www.businesssoft.com/blog/?p=3310

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart