เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564 เข้าบัญชีวันไหนใครลงทะเบียนได้บ้าง ?

เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2564 เข้าบัญชีวันไหนใครลงทะเบียนได้บ้าง ?

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2564 ใครจะได้รับบ้าง ?

 • เป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และบุตรยังมีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้บ้าง ?

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองและบุตรดูก่อนว่าสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
 • เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)
 • มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้
 • รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้
  * หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564 ที่ไหน ?

 • หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์
 • แต่กรณียังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนหรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี 2563 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

– กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
– เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เอกสารที่ใช้

 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)  โดยต้องได้รับการรับรองแล้วจากบุคคล 2 คน คือ
  ผู้รับรองคนที่ 1
  – กรุงเทพมหานคร : อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือ คณะกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติงานในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง หากไม่มีผู้รับรองคนที่ 1 ให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับรองได้
 • เมืองพัทยา :อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเมืองพัทยา
 • สวนภูมิภาค :อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชุมชน

ผู้รับรองคนที่ 2
ได้แก่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือเทียบเท่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในท้องที่หรือท้องถิ่นแห่งนั้น (ต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน)
* กรณีสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ไม่ต้องมีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

 1. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 2. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 3. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์
  (ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 5. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา (สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 6. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 1. กรอกเอกสารการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน
 2. ผู้ปกครองยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุน ณ หน่วยงานที่ลงทะเบียนใกล้บ้าน
 3. หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
 4. หน่วยงานรับลงทะเบียนปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ15 วัน
 5. หากไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
 6. กรมกิจการเด็กและเยาวชนประมวลผลรายชื่อผู้มีสิทธิส่งให้กรมบัญชีกลาง
 7. กรมบัญชีกลางส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้กรมการปกครองตรวจสอบสถานะรายบุคคล
 8. กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิ
 9. กระทรวงสาธารณสุขติดตามประเมินผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ

อ้างอิง : https://money.kapook.com/view235651.html

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart