เปิดบริษัท จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองได้หรือไม่ ?

เปิดบริษัท จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองได้หรือไม่ ?

  1. เรื่องของการวางแผนภาษีเงินเดือนของเจ้าของกิจการสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ส่งผลทำให้กิจการเสียภาษีน้อยลง แต่รายได้เงินเดือนก็จะต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าบริษัทจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมก็จะทำให้เจ้าของไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในส่วนนี้
  2. เรื่องของการแยกกระเป๋าเงินของเจ้าของกับกิจการออกจากกันอย่างชัดเจนไม่ต้องใช้เงินปนกันมั่วไปหมด สำหรับการบริหารเงินที่ดีควรจะตั้งเงินเดือนของเจ้าของ และห้ามเจ้าของใช้เงินบริษัทกับส่วนตัวปนกันมั่ว
  3. เจ้าของสามารถนำเงินของบริษัทออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินปันผลซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรถึง 10% ของเงินปันผล

บริษัทมีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกออกมาต่างหากจากตัวเจ้าของกิจการ เมื่อเข้าของทำให้กับบริษัท บริษัทควรจะตอบแทนให้กับเจ้าของ

การจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าของก็เป็นการวางแผนภาษีทางหนึ่ง

เช่น บริษัทจ่ายเงินเดือนให้เจ้าของเดือนละ 25,000 บาท ต่อปี บริษัทมีค่าใช้จ่าย 300,000 บาท ทำให้เสียภาษีน้อยลง

ในขณะเดียวกันเจ้าของจะมีเงินได้ 300,000 บาทเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะต้องไปเสียเงนได้บุคคลธรรมดา แต่เนื่องจากเงนได้ 300,000 บาทต่อปี จะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเงินเดือนเจ้าของกิจการ

ตามาตรา 65 ตรี (8) เงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ่นส่วนเฉพาะส่วนที่จ่ายเกินสมควรเป็นรายจ่ายต้องห้าม

  • เจ้าพนักงานมีอำนาจพิจารณารายจ่ายประเภทเงินเดือนของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเปรียบเทียบกับรายการอื่นซึ่งอยู่ฐานะหรือลักษณะเดียวกัน อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือทำเลเดียวกัน ประกอบกิจการค้าอย่างเดียวกันหรือลักษณะเดียวกัน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1150

  • ผู้เป็นกรรมการจะพึ่งมีจำนวนมากน้อยเท่าใด และจะพึงได้บำเหน็จเท่าใด ให้สุดแล้วแต่ประชุมใหญ่จะกำหนด

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : เปิดบริษัท จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองได้หรือไม่ ?

อ้างอิง : เปิดบริษัท จ่ายเงินเดือนให้ตัวเองได้หรือไม่? | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart