เปิดบริษัทใหม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?

เปิดบริษัทใหม่ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง?

 

การเปิดบริษัทใหม่ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะทำให้รวดเร็ว และประหยัดเวลาไม่ใช่เรื่องง่าย

ดังนั้น AccProTax จึงขอสรุปสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมก่อนเริ่มดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ดังนี้

  1. ต้องมีหุ้นส่วน– เปิดเป็นบริษัทจำกัด ต้องมีหุ้นส่วนอย่างน้อย 3 คน แต่หากเปิดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหุ้นส่วนอย่างน้อยเพียง 2 คน
  2. คิดชื่อบริษัทไว้ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ– อย่างน้อยควรคิดชื่อบริษัทไว้สัก 3 ชื่อ เผื่อว่าชื่อที่คิดไว้มีนิติบุคคลอื่นใช้แล้ว T-T
  3. กำหนดที่อยู่ของบริษัท– ต้องมีมีทะเบียนบ้าน และแผนที่ตั้ง ถ้าเป็นที่เช่า จะต้องมีสัญญาเช่าที่ติดอากรแสตมป์ด้วยนะ
  4. ตรายางต้องมีมั้ย???– จะกำหนดให้มี หรือไม่มีตรายางก็ได้
  5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของหุ้นส่วน– หากเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ passport แทน
  6. เงินลงทุน– ต้องมี แต่จะลงทุนกันกี่บาทก็ได้ และไม่ต้องแสดงตัวเงินจริง แต่ถ้าเงินลงทุนมากกว่า 5 ล้านบาท หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติต้องแสดง เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองฐานะทางการเงินของผุู้เป็นหุ้นส่วนว่ามีเงินลงทุนตามที่แจ้งไว้จริง โดยเงินของหุ้นส่วนที่เป็นชาวต่างชาติให้แสดงไว้ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวไทย
  7. ยื่นเรื่อง– แนบเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมแบบคำขอเปิดบริษัท ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาดำเนินการ ยื่นเอกสารและรออนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียง 1 วันเท่านั้น 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart