เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

 

สำหรับกิจการที่ยื่นแบบเสียภาษีล่าช้า หรือยื่นหลังกำหนดจะต้องเสียค่าปรับ เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มแล้วแต่กรณี ได้แก่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30)

 1. ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
 • กรณียื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 300 บาท
 • กรณียื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับ 500 บาท
 1. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5 % ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)
 2. เบี้ยปรับ มี 2 กรณี คือ

กรณีไม่เคยยื่นแบบหรือยื่นเกินกำหนด

 • ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ปรับ 2% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
 • ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน ปรับ 5% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
 • ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน ปรับ 10% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
 • ยื่นแบบเกิน 60 วัน ปรับ 20% ของ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ

กรณียื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา

 • ยื่นแบบไม่เกิน 15 วัน ปรับ 2% ของภาษีที่ต้องชำระ
 • ยื่นแบบไม่เกิน 30 วัน ปรับ 5% ของภาษีที่ต้องชำระ
 • ยื่นแบบไม่เกิน 60 วัน ปรับ 10% ของภาษีที่ต้องชำระ
 • ยื่นแบบเกิน 60 วัน ปรับ 20% ของภาษีที่ต้องชำระ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3, 53)

1.ค่าปรับอาญา (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 100 บาท
 • ยื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท
 1. เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

1.ค่าปรับอาญา

 • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท
 • ยื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับ 4,000 บาท

2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

**หมายเหตุ การยื่น ภงด.50 ล่าช้าจะมี่ค่าปรับ 2 ส่วน คือ เงินเพิ่มของกรมสรรพากร และค่าปรับกรณียื่นงบการเงินล่าช้าที่กระทรวงพาณิชย์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91)

1.ค่าปรับอาญา

 • ยื่นแบบไม่เกิน 7 วัน ปรับ 100 บาท
 • ยื่นแบบเกิน 7 วัน ปรับ 200 บาท

2.เงินเพิ่ม ชำระในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

อ้างอิง:https://www.lee-accounting.com/forums/topic/%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart