เซ็นรับรองงบให้ญาติผิดจรรยาบรรณหรือไม่?

เซ็นรับรองงบให้ญาติผิดจรรยาบรรณหรือไม่?

ตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี หากกิจการของญาติไม่ใช่กิจการที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียหรือจัดทำขึ้นโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีหรือเป็นเหตุให้กิจการนั้นมิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควร ก็ถือว่าสามารถทำได้ โดยสามารถอ่านข้อกำหนดน่ารู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีได้ ดังต่อไปนี้

 1. ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
 • ไม่รับตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่ตนขาดความเป็นกลาง
 •  ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินที่ตนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในรายงาน
 • ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ออก หรือใช้ใบกำกับภาษีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีหรือการทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งเป็นเหตุให้กิจการนั้นมิต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงกว่าที่ควร
 • ไม่รับรองบัญชีที่ตนเป็นผู้จัดทำขึ้นเอง หรือช่วยเหลือ หรือเป็นผู้จัดทำบัญชีชุดอื่น เพื่อเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร
 1. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • ไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ความสามารถของตนที่จะทำได้
 • ไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 รายต่อปี
 • ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานของกิจการที่ตนมิได้ตรวจสอบหรือควบคุมการตรวจสอบ
 • ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอ้างว่าตนเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีใน กิจการที่ตนมิได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
 1. จรรยาบรรณต่อผู้เสียภาษี
 • ไม่เปิดเผยความลับกิจการของผู้เสียภาษีหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุให้กิจการนั้นได้รับความเสียหาย เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่ทางวิชาชีพหรือตามกฎหมาย
 1. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมอาชีพ
 • ไม่แย่งงานตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น
 • ไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้มอบหมายนั้น
 1. จรรยาบรรณทั่วไป
 • ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาด้วยประการใด ๆ อันแสดงให้เห็นว่าจะช่วยเหลือให้เสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง
 • ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เมื่อบุคคลนั้นได้รับงาน เพราะการแนะนำหรือการจัดหางานของตน
 • ไม่กำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนโดยถือเอายอดเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่ตนตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นเกณฑ์

บทความโดย: https://th.jobsdb.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart