เงินได้-ประโยชน์ 4 ประเภทที่ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้และยื่นจ่ายภาษีปี 63

เงินได้-ประโยชน์ 4 ประเภทที่ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้และยื่นจ่ายภาษีปี 63

เงินได้-ประโยชน์ 4 ประเภทที่ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้และยื่นจ่ายภาษีปี 63

  1. เงินสนับสนุนที่ได้รับตามมาตรการชดเชย

รายได้แก่ลูฏจ้างของสถานการประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของ Covid-19

  1. เงินสนับสนุนที่ได้รับเป็นค่าที่พัก ค่าอาหารและอื่นๆตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
  2. ค่าซื้อ Package ทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยวตามโครงการ กำลังใจ
  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอื่นๆ ตามโครงกาคนละครึ่ง

อ้างอิง : www.accrevo.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart