เงินสมทบ ประกันสังคม หัก 2.5% “มิถุนายน-สิงหาคม 2564” เหลือเท่าไร?

เงินสมทบ ประกันสังคม หัก 2.5% “มิถุนายน-สิงหาคม 2564” เหลือเท่าไร?

เงินสมทบ ประกันสังคม หัก 2.5% “มิถุนายน-สิงหาคม 2564” เหลือเท่าไร?
คำนวณเงินคงเหลือ “ประกันสังคม” หักเงินสมทบเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เหลือ 2.5% เยียวยาช่วงโควิด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่ต้นปี 2564 ทำให้หลายฝ่ายได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาลก็ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อมาเยียวยาและช่วยเหลือประชาชน เช่น ม.33 เรารักกัน ที่รัฐได้ให้เงินสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ….. เพื่อลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือ 2.5% และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เหลือ 4.5%

วิธีคำนวณฐานเงินเดือน หลังจากหักเงินสมทบเพียงร้อยละ 2.5 ว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ และจะเหลือเงินเท่าไหร่ ดังนี้

นายจ้าง-ผู้ประกันตน ม.33
นายจ้าง และผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% ต่อเดือน ซึ่งเดิมทีถูกหัก 5% หรือ คำนวณโดย นำ “เงินเดือน” คูณ “2.5%” จะได้จำนวนเงินที่ถูกหักออกไปในแต่ละเดือน เช่น

  • เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)
  • เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 2.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 375 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

ผู้ประกันตน ม.39
ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงาน หรือลาออก ไม่เกิน 6 เดือน และเคยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ยังอยากได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากประกันสังคมอย

รัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ เหลือเดือนละ 4.5% จากเดิม 9% โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน เช่น

  • เงินเดือน 4,800 บาท (เงินเดือน) x 4.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 216 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/finance/news-672502

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart