เกษียณสำราญด้วยการยื่นออนไลน์

เกษียณสำราญด้วยการยื่นออนไลน์

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2564

ดอกเบี้ยเงินปันผลเงินคืนประกัน

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำน้อยกว่า 30,000 บาท ได้รับยกเว้น
 • ดอกเบี้ยอื่นเงินปันผล นำไปรวมคำนวณภาษี หรือเลือก Final TAX โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15% (ดอกเบี้ย) 10% (เงินปันผล)
 • กำไรจากการขายหุ้น ได้รับยกเว้น(ขายในตลาดหลักทรัพย์)
 • เงินคืนประกันบำนาญ ได้รับยกเว้น

รายได้สวัสดิการ

 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นำไปรวมคำนวณภาษี
 • เงินบำนาญข้าราชการ นำไปรวมคำรวณภาษี
 • บำเหน็จ/บำนาญชราภาพ ได้รับยกเว้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข
 • กองทุนประกันสังคม ได้รับยกเว้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข
 • บำเหน็จดำรงชีพ ได้รับยกเว้นถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข

สิทธิผู้สูงอายุ

 • อายุ60ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท บุตรนำไปใช้สิทธิอุปการะบิดา มารดาได้
 • อายุ 65 ปี ขึ้นไป ได้รับสิทธิยกเว้นเงินได้จำนวน 190,000 บาท

อ้างอิง : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2021/02/workold.jpg

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart