อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำ ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์

  • ตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  • ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์
  • วิธีการเสียอากร
  • การยกเว้นอากร
  • การลดอากร
  • ความรับผิดกรณีไม่ปิดแสตมป์
  • ข้อเสียของตราสารที่มิได้ปิดแสตมป์
  • การขอคืนเงินอากร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart