ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร?

ออกใบกำกับภาษีผิด ต้องทำอย่างไร?

 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ชื่อหรือที่อยู่ของลูกค้าไม่ถูกต้องตามที่จดทะเบียนไว้ จำนวนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มสูงหรือต่ำเกินความเป็นจริง ต้องทำการยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกใบกำกับภาษีใหม่ที่ถูกต้อง โดยดำเนินการดังนี้

  1. เรียกคืนใบกำกับภาษีเดิมและประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่าแล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีเดิม
  2. จัดทำใบกำกับภาษีใหม่ด้วยเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีเดิม
  3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่… เล่มที่….” และหมายเหตุ การยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับ ภาษีใหม่ด้วย
  4. ลูกค้าที่ขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม และออกฉบับใหม่ ต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีเดิม (ฉบับที่ขอยกเลิก) ติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับที่ขอยกเลิกคืนให้ผู้ออกใบกำกับภาษีเก็บไว้เป็น หลักฐาน

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/90674

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart