อยากเป็น CPA ต้องทำอย่างไร ?

อยากเป็น CPA ต้องทำอย่างไร ?

ผู้ที่ต้องการจะเป็น CPA จะต้องจบสาขาบัญชี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของนักบัญชี และจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำข้อสอบและดำเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งเราขอแนะนำแนวทางและวิธีการที่จะทำให้เราสามารถได้รับ CPA กัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ถือได้ว่าเป็นนักบัญชีที่ได้รับรองมาตรฐานและสามารถสอบบัญชีเพื่อรับใบอนุญาตได้ตามเป้าหมาย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า CPA นั้นเป็นนักบัญชีมืออาชีพตัวจริง และไม่ใช่นักบัญชีทุกคนที่จะสามารถสอบ CPA ได้

เงื่อนไขของการเป็น CPA

 1. เป็นผู้จบการศึกษาทางด้านการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชีซึ่ง ก.บช. เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 2. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้ว
 3. อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 4. มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติของต่างประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้
 5. ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 6. ไม่เคยต้องจำคุกในคดีที่ ก.บช. เห็นว่าอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพ
 7. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 8. ไม่ประกอบอาชีพอื่นที่ไม่เหมาะสม หรือทำให้ขาดความอิสระในการเป็นผู้สอบบัญชี

รับการฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และต้องมีชั่วโมงครบ 3,000 ชั่วโมง จากนั้นจึงเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นผู้สอบบัญชีได้รับ

ในประเทศไทยนั้น ข้อสอบของ CPA จะแบ่งเป็น 6 วิชา ได้แก่

 • วิชาการบัญชี 1
 • วิชาการบัญชี 2
 • วิชาการสอบบัญชี 1
 • วิชาการสอบบัญชี 2
 • วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
 • วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดต่างก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอาจจะมีแนวทางที่แตกต่างออกไป

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : อยากเป็น CPA ต้องทำอย่างไร

อ้างอิง  : https://thaicpdathome.com/article/detail/62/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-CPA-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart