หุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

หุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

หุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่?

การลงทุนในตราสารทุนประเภท “หุ้นสามัญ” และ “หุ้นบุริมสิทธิ” ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา จะมีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี คือ “เงินปันผล” และ “กำไรจากการขายหรือโอนหุ้น” ดังนี้

ประเภทเงินได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินปันผล (Dividend)

1.กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย

(ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่ได้รับ BOI)

ภาษี ณ ที่จ่าย : ถูกหักในอัตรา 10%

ภาษีสิ้นปี : สามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี

(1) ยินยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% โดยไม่ต้องนำเงินปันผลได้รับในปีนั้นมาคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปี

(2) นำเงินปันผลที่ได้รับสิ้นปีนั้น มาคำนวณภาษีรวมกับเงินได้ประเภทอื่น

2.กรณีได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)

ภาษี ณ ที่จ่าย : ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ภาษีสิ้นปี : ได้รับการยกเว้น

เงินกำไรจากการขายหรือโอนหุ้น

สามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ (Capital Gain)

·       ยกเว้นภาษี เฉพาะเงินได้จากการขายหรือโอนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

·       กรณีที่เป็นการขายหรือโอนหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่อยู่ในไทยถึง 180 วันในปีภาษีต้องเสียภาษี โดยจะถูกหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีก้าวหน้า และต้องนำเงินได้ไปรวมคำนวณตอนสิ้นปี

 

ผู้ลงทุนจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเรื่องภาษี เพราะการจ่ายภาษีอากรให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนจะต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ความเข้าใจเรื่องภาษียังอาจช่วยประหยัดรายจ่ายภาษีได้ด้วย

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หุ้นต้องเสียภาษีหรือไม่

อ้างอิง : https://www.set.or.th/education/th/begin/stock_content09.pdf

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart