หัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน) เขียน 50ทวิ อย่างไร ?

หัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน) เขียน 50ทวิ อย่างไร ?

หัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน) เขียน 50ทวิ อย่างไร ?

สำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) ที่จ่ายค่าบริการแล้วไม่สามารถที่จะหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการจะต้องควักเงินเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้

ในการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อออกภาษีหัก ณ ทีจ่ายแทนผู้ให้บริการนั้นจะมีวิธีการเขียนทั้งหมด 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ระบุจำนวนเงินที่จ่ายสุทธิ โดยระบุว่า”ออกให้ตลอดไป” และวิธที่ 2 ระบุจำนวนเงินที่จ่ายจริงทั้งสิ้น โดยระบุว่า”หัก ณ ที่จ่าย”

อ้างอิง : หัก ณ ที่จ่าย (ออกแทน) เขียน 50ทวิ อย่างไร? | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart