หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ปกติจัดเก็บเป็นรายปีโดยผู้เงินได้ต้องยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

สำหรับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเกิดจากหน้าที่งานที่ทำ กิจการที่ทำหรือเนื่องจากทรัพย์สิน ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน เงินภาษีที่ผู้จ่ายออกแทน หรือเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท

  1. เงินได้ประเภทที่ 1

ได้แก่เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น เงินดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

  1. เงินได้ประเภทที่ 2

ได้แก่ เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม เบี้ยประชุม เป็นต้น

  1. เงินได้ประเภทที่ 3

ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าลิขสิทธิ์ ค่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอย่างอื่น

  1. เงินได้ประเภทที่ 4

ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร เป็นต้น

  1. เงินได้ประเภทที่ 5

ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน

  1. เงินได้ประเภทที่ 6

ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชาชีพกฎหมาย การประกอบโรคศิลป(แพทย์) วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประรีตศิลปกรรม

  1. เงินได้ประเภทที่ 7

ได้แก่ เงินได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

  1. เงินได้ประเภทที่ 8

ได้แก่ เงินได้อื่นๆนอกจาก 1-7 ได้แก่เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

การคำนวณภาษี

ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากรกำหนดให้เงินได้แต่ละประเภทข้างต้นหักค่าใช้จ่ายได้ โดยมีเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ประเภทเงินได้ อัตราการหักค่าใช้จ่าย
1.เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง

2.เงินได้จากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ฯลฯ

50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกัน แต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท
3.ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง
4.ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
5.รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์

·       บ้าน โรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง

·       ที่ดินที่ใช้ในการเกษตร

·       ที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตร

·       ยานพาหนะ

·       ทรัพย์สินอื่น

ตามจริง หรืออัตราเหมา

30%

20%

15%

30%

10%

6.วิชาชีพอิสระ

·       ประกอบโรคศิลปะ

·       กฏหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี

·       ประณีต ศิลปกรรม

 

ตามจริงหรืออัตราเหมา

60%

30%

7.รับเหมาก่อสร้าง ตามจริงหรืออัตราเหมา 60%
8.รายได้อื่น นอกเหนือจากเงินได้ประเภทที่ 1-7 ตามจริงหรืออัตราเหมา 40% และ 60%

 

อ้างอิง : หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 – (peakaccount.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart