หมายเหตุประกอบงบการเงิน บอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเรา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน บอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเรา
รายละเอียดลูกหนี้
ชี้แจงรายละเอียดลูกหนี้การค้าของบริษัท
รายละเอียดด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เป็นการแจกแจงบริษัทอื่นๆ ที่บริษัทเอาเงินไปลงทุนหรือถือหุ้นไว้
รายละเอียดสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
แสดงให้เห็นรายละเอียดและประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของบริษัท
การลงทุนและถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ
แจกแจงรายละเอียดข้อมูลบริษัทอื่นๆที่บริษัทเอาเงินไปลงทุนหรือถือหุ้นไว้
รายละเอียดเจ้าหนี้
ชี้แจงรายละเอียดหนี้ของบริษัทรวมถึงการออกหุ้นกู้ด้วย
ภาพรวมของนโยบายทางการบัญชี
แสดงให้เห็นภาพรวมของบริษัทว่ามีนโยบายทางบัญชีอย่าไร
เวลาคิดค่าเสื่อมราคา
แสดงให้เห็นวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่างๆ

อ้างอิง : หมายเหตุประกอบงบการเงินบอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของเรา (krungthai.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart