“หน่วยภาษีคู่สมรสสามีภริยา”การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการร่วมของคู่สามีภริยา

“หน่วยภาษีคู่สมรสสามีภริยา”การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการร่วมของคู่สามีภริยา

กฎหมายกำหนดให้ สามีและภริยาที่ร่วมกันประกอบกิจการซึ่งมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียน VAT (ภ.พ.20) โดยจดในนามสามีและภริยา ถือเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน  ต้องดำเนินการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคู่สมรสในหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา”

แม้ว่าจะได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามคู่สมรสสามีและภริยาแล้ว แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีการประกอบกิจการอื่นแยกต่างหาก และกิจการที่ทำนั้นมีมูลค่าฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านต่อปี  เช่นนี้ สามี หรือภริยา เจ้าของกิจการที่แยกต่างหากนั้น มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของตนแยกต่างหาก ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มูลค่าฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านต่อปี  ทั้งนี้ตาม มาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร

ถ้าต่อมาสามีภริยาได้จดทะเบียนหย่าระหว่างปีภาษี เช่นนี้ถือว่าการประกอบกิจการในหน่วย “คู่สมรสสามีและภริยา” เป็นอันเลิกประกอบกิจการ มีผลให้ผู้ประกอบกิจการต้องแจ้งยกเลิกกิจการภายใน 15 วัน  นับจากวันเลิกประกอบกิจการ (วันหย่า) มาตรา 85/1 ประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตาม หากสามี หรือภริยา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพียงฝ่ายเดียวยังคงประกอบกิจการต่ออยู่และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1.8 ล้านต่อปี สามีหรือภริยาผู้ประกอบกิจการนั้น มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในนามของตนเพียงผู้เดียว

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หน่วยภาษีคู่สมรสสามีภริยา

อ้างอิง : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3088:tax-spouse-husband-wife-business&catid=29&Itemid=180&lang=th

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart