หจก.กับ บจก. ต่างกันอย่างไร

หจก.กับ บจก. ต่างกันอย่างไร

 1. จำนวนร่วมลงทุน (จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง)
 • บริษัทจำกัด: จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนหรือหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป
 1. การลงทุน
 • บริษัทจำกัด: การลงทุนสำหรับการจดทะเบียนบริษัท นั้นจะเป็นลักษณะของทุนเรือนหุ้น (Capital stock) โดยที่ผู้จะต้องแบ่งทุนออกเป็นหุ้นแต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่าๆกัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ากว่าหุ้นละ 5 บาท) และจะต้องเป็นการลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัดนั้นคุณไม่ต้องแบ่งเป็นทุนเป็นทุนเรือนหุ้น (Capital stock) เหมือนการจดทะเบียน บริษัท จํากัดและไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นต่ำของทุนจดทะเบียนด้วยเพราะการจดห้างหุ้นส่วนจํากัดได้มีการกำหนดขั้นต่ำไว้นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้จำนวนเงินลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนห้างหุ้นส่วนกันทั้งหมดรวมถึงสามารถลงทุนด้วยเงินทรัพย์สินและแรงงานเป็นทุนจดทะเบียนได้เพิ่มเดิม: การลงหุ้นด้วยแรงงานจะต้องเป็นการลงทุนในรูปแบบของหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนจําพวกที่ไม่จํากัดความรับผิด) เท่านั้นหากเป็นหุ้นส่วนที่ต้องการจํากัดความรับผิดจะต้องลงหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นไม่สามารถลงหุ้นด้วยแรงงานได้
 1. ความรับผิดในหนี้สิน
 • บริษัท จํากัด: เนื่องจากความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนจะรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้ข่าระเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจํากัด: จะแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1 หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) รับผิดชอบไม่จํากัดจำนวน

3.2 หุ้นส่วนจํากัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนทั่วไป) รับผิดชอบเท่าจํานวนหุ้นที่ลงไป

 1. การบริหารงาร
 • บริษัทจำกัด : บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับต่งตั้ง
 • ห้างหุ่นส่วนจำกัด : การตัดสินใจต้แงมีการเห็นชอบจากหุ้นส่วน
 1. ผู้เซนต์รับรองงบการเงินประจำปี
 • บริษัทจำกัด: ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบได้จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก็ได้
 1. การรับรองงบประจำปี
 • บริษัทจํากัด: จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ปีละครั้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจํากัด: ไม่ต้องประชุมหุ้นส่วนประจําปี (ก็ได้)

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : หจก.กับ บจก. ต่างกันอย่างไร

อ้างอิง  : หจก. กับ บจก ต่างกัน อย่างไร ? – สอบบัญชีธรรมนิติ(DAA)


โปรโมชั่น!! รับจดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (จดหจก.)

 


Start typing and press Enter to search

Shopping Cart