สูตรในการคำนวณหาต้นทุนขาย

สูตรในการคำนวณหาต้นทุนขาย

 

ต้นทุนขาย คือ ต้นทุนของสินค้าที่กิจการจำหน่ายไปในระหว่างงวดบัญชี

 

ธุรกิจซื้อมาขายไป

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

 

ธุรกิจผลิดสินค้า

วัตถุดิบใช้ไป = วัตถุดิบต้นงวด + ซื้อ – วัตถุดิบปลายงวด

ต้นทุนการผลิด = วัตถุดิบใช้ไป + ค่าแรงทางตรง +ค่าใช้จ่ายในการผลิด + งานระหว่างทำต้นงวด – งานระหว่างทำปลายงวด

ต้นทุนขาย = สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปปลายงวด

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สูตรในการคำนวณหาต้นทุนขาย

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart