สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการส่งเสริมการอ่าน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการส่งเสริมการอ่าน

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น (ก่อนหักลดหย่อนเงินบริจาค) เป็นจำนวนเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บุคคลธรรมดาจ่ายให้แก่..
• สถานศึกษาของทางราชการ
• สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล
• สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• โรงเรียนเอกชน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนนั้น

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

• รายจ่ายที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จ่ายให้กับสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษา
• รายจ่ายที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จ่ายเป็นค่าจัดหาหนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหอสมุด/ห้องสมุดในบริษัทฯ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายให้แก่..
• สถานศึกษาของทางราชการ
• สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล
• สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• โรงเรียนเอกชน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายในการจัดสร้างบำรุงสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะหรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทฯสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทฯนั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการส่งเสริมการอ่าน

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3128:privilege-tax-promote-reading&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart