สำนักงานประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ภาพราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท มีผลบังคับใช้แล้ว 1 ม.ค.64 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จาก 600 บาท เป็น 800 บาท  โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564  เงินสงเคราะห์บุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีโดยจ่ายคราวละไม่เกิน 3 คน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตน และภาคแรงงาน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ สำหรับการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สำนักงานประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/local/2018993

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart