วิสาหกิจชุมชน คือ อะไร

วิสาหกิจชุมชน คือ อะไร

วิสาหกิจชุมชน  คือ  กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า  การให้บริการ  หรือการอื่น ๆ  ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน  มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชนและระหว่างชุมชน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  คือ  คณะบุคคลที่รวมตัวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วได้อะไร ?

 • ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
 • ได้รับประเมินศักยภาพทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการที่แท้จริง  สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความพร้อมของตน
 • สิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการฯกำหนดและตรงกับความต้องการของชุมชน

ไม่เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วเสียอะไร ?

การรวมกลุ่มไม่ได้รับการรองรับตามกฎหมาย

ไม่สามารถขอรับการส่งเสริม  สนับสนุนตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  2548

การยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

 • รวมกลุ่มคนในชุมชนไม่น้อยกว่า  7  คน  และไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
 • กลุ่มคนที่รวมตัวกันต้องมีความตั้งใจประกอบอาชีพร่วมกัน  1  อย่างหรือหลายอย่าง
 • ร่วมกันจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชนหรือกิจการของวิสาหกิจชุมชนที่มีความสอดคล้องกับแผนชุมชน

ในการยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

 • กรณีไม่เป็นนิติบุคคล
  หนังสือให้ความยินยอมของสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายบุคคลมาจดทะเบียน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
 • ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกพร้อมสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(เฉพาะกรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ระเบียบ  หรือข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ
 • สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการหรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน
 • ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของสมาชิก
 • สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(เฉพาะกรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)

ในแบบคำขอจดทะเบียนต้องการข้อมูล  ดังนี้

 • ชื่อวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายฯที่ขอจดทะเบียน
 • ที่ตั้ง
 • ชื่อที่อยู่ของสมาชิกผู้มีอำนาจทำการแทน
 • จำนวนสมาชิก
 • กิจการ/กิจกรรมที่ประสงค์จะดำเนินการ

ขั้นตอนการจดทะเบียน

วิสาหกิจชุมชนมอบหมายสมาชิกเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนเพื่อยื่นคำขอ

รับแบบจดทะเบียน  (สวช.01)


ยื่นแบบพร้อมเอกสาร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน  มอบใบรับรองเรื่อง  (ท.ว.ช.1)

นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

ไม่มีผู้คัดค้าน          ปิดประกาศ  7  วัน

ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน  (ท.ว.ช.2)
และเอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ  (ท.ว.ช.3)

 

 จดทะเบียนได้ที่ไหน?

 • ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบล
 • สำนักงานเขตอำเภอ
 • สำนักงานเกษตรเขต / สำนักงานเขต (ในเขตกรุงเทพฯ)

อ้างอิง : http://www.nonthaburi.doae.go.th/community_01_001.html

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart