ร่าง พ.ร.บ บริษัทจำกัดคนเดียว

ร่าง พ.ร.บ บริษัทจำกัดคนเดียว

ร่าง พ.ร.บ บริษัทจำกัดคนเดียว

หลักการของบริษัทจำกัด(คนเดียว)

  • เจ้าของบุคคลธรรมดาคนเดียว
  • ผู้จัดการจะเป็นใครและกี่คนก็ได้
  • รับผิดชอบไม่เกินทุนของบริษัท

ข้อควรระวังคน 1 คนจดได้เพียงแค่1บริษัทเท่านั้น

ทุนของบริษัท : เงินหรือทรัพย์สินถ้าเป็นเงินต้องชำระเต็มถ้าเป็นทรัพย์สินต้องตีราคาและโอนเข้าบริษัทภายใน 90 วัน

การบริหาร : เจ้าของหรอืผู้จัดการบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีนำส่งงบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเว้นแต่ กฎหมายยกเว้นให้

การจดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน : ถ้าเพิ่มทุนเป็นเนต้องชำระเต็มส่วนทรัพย์สินต้องโอนเข้าบริษัท ถ้าเป็นการลดทุน จะต้องมีการแจ้งเจ้าหนี้และต้องไม่มีการคัดค้านภายใน 30 วัน

การแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด : สามารถทำได้และต้องแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบถึงความประสงค์

ส่งมอบทรัพย์สินและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมจัดตั้งบริษัท

 

อ้างอิง : https://www.facebook.com/BizTaxThai/photos/a.1409400052522266/1804215126374088/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart