รีวิวการใช้งาน My Tax Account

รีวิวการใช้งาน My Tax Account

 

ระบบ My Tax Account คือ บริการใหม่ของสรรพากร ระบบนี้ช่วยให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่าง ๆ ด้วยตนเองก่อนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ ภงด. 90 และ 91 นั่นเอง โดยในระบบนี้จะเก็บรวมรวมข้อมูลและแสดงค่าลดหย่อนรวมทั้ง 9 รายการ ประกอบด้วย

  1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  2. เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้
  3. เงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation
  4. เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  5. เบี้ยประกันชีวิต
  6. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
  7. เบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา
  8. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย (กรณีกู้คนเดียว)
  9. เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

รวมทั้งข้อมูลเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับข้าราชการ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง ผู้เสียภาษีสามารถนำข้อมูลที่ปรากฏ ในระบบ My Tax Account ไปใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ได้ทันที   โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษี และการนำส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีได้อีกด้วย

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : รีวิวการใช้งาน My Tax Account

อ้างอิง : https://thaicpdathome.com/article/detail/127/My-Tax-Account-%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart