รัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ แทน ช้อปดีมีคืน 2567

รัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ แทน ช้อปดีมีคืน 2567

โครงการ ช้อปดีมีคืน

โครงการ ช้อปดีมีคืน คือมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ ของรัฐบาล
ด้วยการให้ประชาชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี สามารถนำคำใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โครงการ ช้อปดีมีคืน 2567

รัฐบาลออกมาตรการลดหย่อนภาษีครั้งใหม่ แทน  ช้อปดีมีคืน 2567
โครงการ Easy E-Receipt ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี
โดยจะต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
มูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาท สามารถนำ e-Tax หรือ e-Receipt มาลดหย่อน
โดยเป็นสินค้าและบริการที่ซื้อในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

Easy E-Receipt คืออะไร

มาตรการ Easy E-Receipt เป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และยังรวมถึง การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี
และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

Easy E-Receipt สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เท่าไหร่?

กรณีผู้ไม่ได้สิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเลต หากใช้สิทธิลดหย่อนเต็ม 5 หมื่นบาท
จะได้เงินคืน 1 หมื่นบาทเทียบเท่าดิจิทัลวอลเลต
คำนวณจากผู้ที่เสียภาษีในอัตราสูงสุดที่ 35% ได้เงินคืนภาษีสูงสุดถึง 17,500 บาท

เงื่อนไขโครงการ Easy E-Receipt

1. ผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
2. ลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือบริการ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
4. ค่าสินค้าและบริการที่ลดหย่อนได้ สูงสุด 50,000 บาท
5. ต้องได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

เพิ่มเติม สินค้าและบริการ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

– หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

– ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
– สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน
โดยกรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการดังกล่าว ต้องได้รับใบรับในรูปแบบใบรับอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-Receipt ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร

สินค้าและบริการที่ยกเว้น ไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้

– สุรา เบียร์ และไวน์
– ยาสูบ
– รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
– น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
– ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม
– ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

* เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

Cr. https://etax.one.th/blog/ช้อปดีมีคืน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart