ย้ายสถานที่ประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมใช้ได้หรือไม่

ย้ายสถานที่ประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมใช้ได้หรือไม่

ย้ายสถานที่ประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมใช้ได้หรือไม่

กรณีย้ายสถานประกอบการและผู้ประกอบการได้แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายและหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ใบกำกับภาษีที่ออกให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการจะสามารถใช้ใบเดิมได้หรือไม่

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเมื่อย้ายสถานที่ประกอบการ

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามที่อยู่ที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
  • กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

กรณีได้รับใบกำกับภาษีที่ยังระบุที่อยู่เดิม

  • ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีไปถือเป็นภาษีซื้อ เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

วิธีแก้ไข

  • ต้องร้องขอให้ผู้ออกใบกำกับภาษีดำเนินการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ โดยให้ระบุที่อยู่ให้ถูกต้อง จึงจะมีสิทธินำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. ให้บริษัทฯ ถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไว้และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับเดิมให้แก่ผู้ออกใบกำกับภาษี
  2. ให้ผู้ออกใบกำกับภาษีนำใบกำกับภาษีฉบับเดิมมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือ “ขีดฆ่า” แล้วเก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่และจะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับวัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิมพร้อมทั้งหมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่….. เล่มที่…..”
  3. ให้ผู้ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

อ้างอิง : https://www.twentyfouraa.com/post/need-to-revise-tax-invoice-s-detail-when-changing-your-business-address

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart