ยื่นแบบภาษีง่าย

ยื่นแบบภาษีง่าย

มนุษย์เงินเดือนให้ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.91 มีรายได้เท่าไหร่ ต้องยื่นแบบรายได้ต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท รวมรายได้ทั้งปี มากกว่า 120,000 บาท มีหน้าที่ยื่นแบบ

รายได้ประเภทอื่น ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ( เช่น ขายของออนไลน์ ขายอาหาร มีบ้าน/ คอนโดให้เช่า ฯลฯ )

มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 5,000 รวมรายได้ทั้งปีมากกว่า 60,000 บาท มีหน้าที่ยื่นแบบ

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม

 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50 ทวิ)
 • เอกสารการลดหย่อนภาษีต่างๆ เช่น
 • ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ
 • หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงนกู้ยืมจากธนาคาร
 • ใบเสร็จรับเงินการซื้อกองทุน RMF /SSF/SSFX
 • หลักฐานการบริจาค
 • ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน “ ช้อปดีมีคืน” เป็นต้น
 • เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
 • รายงานเงินสดรับ-จ่าย
 • ใบเสร็จรับเงินค่าวัตถุดิบ หรือสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายเป็นต้น
 • ยื่นแบบออนไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว
 • เว็บไซค์กรมสรรพากร rd.go.th
 • แอพพลิเคชั่น RD Smart Tax
 • แอพพลิเคชั่น iTAX
 • เว็บไซค์ noon.in.th/tax

อ้างอิง : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/lorkhor/newsbanner/2021/04/songkran_090464.pdf

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart