ยกเว้น VAT นำเข้า ยา-เวชภัณฑ์-เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19

ยกเว้น VAT นำเข้า ยา-เวชภัณฑ์-เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้าน COVID-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล โดยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค COVID-19 ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 เพื่อการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์การหรือสถานสาธารณกุศลเพื่อดูแลรักษาวินิจฉัยหรือป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องในการต่อสู้กับ COVID-19 เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรค COVID-19 เช่น ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ จากต่างประเทศและบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการภาษีข้างต้นจะจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ช่วยสนับสนุนการรักษา การวินิจฉัย และการป้องกัน โรค COVID-19 เป็นผลดีแก่สุขภาพของประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการภาษีข้างต้นจะจูงใจให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ช่วยสนับสนุนการรักษา การวินิจฉัย และการป้องกัน โรค COVID-19 เป็นผลดีแก่สุขภาพของประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

หน่วยรับบริจาค

  • สถานพยาบาลของทางราชการ
  • หน่วยงานของรัฐ
  • องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ยกเว้น VAT นำเข้า ยา-เวชภัณฑ์-เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/finance/news-441798

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart