มารู้จัก ภ.ง.ด. 94 กันเถอะ

มารู้จัก ภ.ง.ด. 94 กันเถอะ

การเสียภาษีบุคคลธรรมดา นอกจากการยื่นภาษีประจำปีแล้ว ยังมีเงินได้อีกกลุ่มที่ต้องเสียภาษีกลางปีผ่านการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนด้วย

 

แบบ ภ.ง.ด.94   :  แบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน  เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 นี้แล้วเมื่อถึงปลายปีจะต้องคำนวณภาษีเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม  และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง โดยนำยอดภาษีที่ได้ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก

 

ผู้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 :  บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) – (8) ซึ่งได้แก่

มาตรา 40(5)  เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น

มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

มาตรา 40(7)  เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ

มาตรา 40(8)  เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้มาตรา 40(1) – (7) เช่น รายได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม ขนส่งและการอื่น

 

การหักค่าใช้จ่าย  :  สามารถเลือกหักได้  2 วิธี คือ

1.หักค่าใช้จ่ายจริงตามความจำเป็นและสมควร (ต้องมีเอกสารและหลักฐานครบ)

  1. หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา อัตราจะแตกต่างไปตามเงินได้ตามมาตรา 40(5) – (8) เช่น มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลป์หักค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 60 ส่วนวิชาชีพอิสระอื่นๆ หักได้ ร้อยละ 30

การหักค่าลดหย่อน :  สามารถหักได้ครึ่งหนึ่งตามสิทธิ์

เวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.94 : ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี

ความผิดหากไม่ยื่นแบบและชำระภาษี  :  หากบุคคลธรรมดาไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 และชำระภาษีจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และคิดเงินส่วนเพิ่ม 1.5% ของภาษีที่ค้างจ่ายเป็นรายเดือน

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart