มารู้จัก บัญชีนิติเวชทางบัญชี

มารู้จัก บัญชีนิติเวชทางบัญชี

บัญชีนิติเวช คือ ?

การใช้ทักษะการสืบสวนและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายการบัญชีนิติเวช ไม่ได้จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบทางการเงินเท่านั้น แต่จะต้องสืบสวนและวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ไปถึงจนถึงขั้นคดีความ

หลักการพื้นฐาน

 1. เป็นการใช้หลักคิดที่อนุมานว่าไม่ได้เป็นการมองโลกในแง่ดี
 2. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์
 3. การกระทำทุจริตในแต่ละระดับมีลักษณะไม่เหมือนกัน
 4. การทุจริตทางการบัญชีมักจะค้นพบโดยความบังเอิญ
 5. นักบัญชีนิติเวชจะต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของการบัญชีนิติเวช

หน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีนิติเวช

นักบัญชีนิติเวชจะมุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อ

  • ค้นหาระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
  • ค้นหาช่องโหว่ของระบบบัญชีที่ยังเปิดโอกาสให้มีการตกแต่งตัวเลข
  • การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเป็นนักบัญชีนิติเวช

สมาคมผู้ตรวจสอบทุจริตรับอนุญาต (Association of Certified Fraud Examiners : ACFE) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีนิติเวชไว้ ดังนี้

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชีหรือเทียบเท่า
  2. มีประสบการณ์ทำงานเป็นนักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี (ทั้งภายในและภายนอก) ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  3. ผ่านการทดสอบที่ ACFE กำหนด (Uniform CFE Examination)

ปัจจุบันการบัญชีนิติเวชถือเป็นงานที่เติบโตเร็วในตลาด นักบัญชีนิติเวชทำงานในสองส่วนหลักคือบัญชีการสอบสวนและการสนับสนุนการดำเนินคดี การตรวจสอบบัญชีไม่เพียงหมายถึงตัวเลขและเอกสารของ บริษัท เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วย นักบัญชีนิติเวชตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินขององค์กรและเตรียมข้อมูลที่อาจนำไปใช้ในคดีอาญาหรือศาลแพ่ง นักบัญชีนิติเวชให้บริการด้านการสืบสวนหรือให้การสนับสนุนการดำเนินคดี การรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศคล้ายกับการกำหนด CPA เงินเดือนเริ่มต้นในสาขานี้มีตั้งแต่ $ 30,000 ถึง $ 60,000 แต่นักบัญชีนิติเวชที่มีประสบการณ์มักจะเกิน 100,000 เหรียญต่อปีและอื่น ๆ หากมองหางานที่น่าสนใจมีรายได้สูง สามารถพิจารณา การรับทำบัญชีนิติเวช ได้เช่นกัน

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : มารู้จัก บัญชีนิติเวชทางบัญชี

อ้างอิง : https://prezi.com/-ltb4tdoepfb/forensic-accounting/

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart