มาตรการยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงวิกฤตการโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงวิกฤตการโควิด-19 (COVID-19)

สรุปมาตรการการยื่นแบบและชำระภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลง ในช่วงวกฤตโควิด-19 ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ เรื่องของมาตรการด้านภาษีก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อการทำความเข้าใจของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะเรื่องการเลื่อนยื่นแบบและชำระภาษีต่างๆ ซึ่งสรุปสั้นๆ ได้ดังนี้

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขยายระยะเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,ภ.ง.ด. 91 ทั้งการยื่นแบบกระดาษและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563  กรณีที่ภาษีที่ชำระตั้งแต่ 3,000 บาทเป็นต้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด คืองวด 31 สิงหาคม 2563  งวด 30 กันยายน 2563 และงวด 31 ตุลาคม 2563

  1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ขยายระยะเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. 50,ภ.ง.ด. 55 ที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่ช่วงวันที่ 2 พ.ย.62-31 มี.ค. 63  ทั้งการยื่นแบบกระดาษและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563  ส่วน ภ.ง.ด. 51 ที่มีรอบครึ่งปีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 62 -31 ก.ค. 63  สามารถยื่นแบบกระดาษและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ขยายระยะเวลายื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน  ทั้งการยื่นแบบกระดาษและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ไปเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

  1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ขยายระยะเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.1/2/3  ภ.ง.ด.53/54  เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน  ทั้งการยื่นแบบกระดาษและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ไปเป็นวันที่  15 พฤษภาคม 2563

  1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขยายระยะเวลายื่นแบบ  ภ.ธ. 40 เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน  ทั้งการยื่นแบบกระดาษและยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ไปเป็นวันที่  23  พฤษภาคม 2563

  1. อากรแสตมป์

กรณีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือชำระอากรเป็นตัวเงินเท่านั้น ยื่นชำระได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

ที่มา : บทความ “สรุปมาตรการภาษี (ช่วงวิกฤต) ที่เกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”

โดย : Tax Bugnoms วารสาร CPD & Accountปีที่ 17 ฉบับที่ 197 เดือนพฤษภาคม 2563

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart