มนุษย์เงินเดือนเตรียมถูกหักเงินเพื่อนำส่งหนี้ กยศ.   

มนุษย์เงินเดือนเตรียมถูกหักเงินเพื่อนำส่งหนี้ กยศ.   

มนุษย์เงินเดือนเตรียมถูกหักเงินเพื่อนำส่งหนี้ กยศ. ขั้นต่ำเดือนละ 100 บาท

ขั้นตอนการแจ้งหักเงินเดือน ดังนี้
1. กยศ. ตรวจสอบข้อมูลผู้กูยืมจากผู้ถือข้อมูล ประกันสังคม/กรมบัญชีกลาง/กรมสรรพากร
2. กยศ.ส่งหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมก่อนที่นายจ้างจะหักเงินเดือน
3. กยศ.ส่งหนังสือให้นายจ้างให้หักเงินเดือนผู้กู้ยืม
*การหักเงินเดือนจะเริ่มต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการเท่านั้น
4. นายจ้างหักเงินเดือนนำส่งกรมสรรพากร

การาชขำระหนี้โดยการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมที่สังกัดองค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชน

ผู้กู้ยืมมีหน้าที่

  • แจ้งสถานะการเป็นผู้ก็ยืมเงินให้นายจ้างทราบ ภายใน30วัน
  • ให้นายจ้างหักเงินเดือนตามจำนวน กยศ.แจ้งเพื่อชำระเงินคืนกองทุน

ลำดับการหักเงินเดือน

  • หักภาษี ณ ที่จ่าย
  • กองทุนบพเหน็จบำนาญข้าราชการ/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  • เงินกู้ยืมกองทุน กยศ.

อ้างอิง : https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547796675

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart