ภาษีและค่ารักษาพยาบาล

ภาษีและค่ารักษาพยาบาล

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงาน สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

สำหรับพนักงานค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากบริษัท จะถือเป็นเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

-มีระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกคน

-โดยถือเป็นสวัสดการของพนักงาน

เช่น ระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกคนไว้ไม่เกินคนละ 30,000 บาทต่อปี

ส่วนที่ไม่เปิน 30,000 บาทต่อปี

-ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้พนักงานถือเป็นการทั่วไปตามระเบียบสวัสดิการของพนักงานของบริษัท

-สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้

-ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (มาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

ส่วนที่เกิน 30,000 บาทต่อปี

-ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว

-ไม่ใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

-ไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

-ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม (มาครา 65 ตรี (3) และ (13) ปห่งประมวลรัษฎากร)

ค่ารักษาพยาบาลที่พนักงานได้รับจากบริษัท

-เป็นเงินได้ส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้าง

ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีและค่ารักษาพยาบาล

อ้างอิง : สรุปภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาล | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart