ภาษีเครื่องดื่ม

ภาษีเครื่องดื่ม

 

ภาษีเครื่องดื่ม

 

ภาษีเครื่องดื่ม เป็นภาษีสรรพสามิตชนิดหนึ่งที่จัดเก็บจากเครื่องดื่มโดยกรมสรรพสามิต เนื่องจากเป็นสินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นโดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

 

ผู้เสียภาษี

  • ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
  • ผู้นำเครื่องดื่มเข้ามาในราชอาณาจักร

 

ลักษณะของสินค้า

เครื่องดื่ม หมายความว่า สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปนและไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ เช่น น้ำแร่ น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำพืชผัก และน้ำโซดา เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่ทำหรือบรรจุหรือได้จากเครื่องขายเครื่องดื่มไม่ว่า จะขายด้วยวิธีใด แม้จะไม่ได้บรรจุภาชนะและผนึกไว้ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

  1. โซดา
  2. เครื่องดื่มทั่วไป
  3. น้ำผลไม้ ซึ่งแยกย่อยเป็น น้ำผลไม้ทั่วไป และน้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด

ไม่รวมเครื่องดื่มจำพวก

  • น้ำ หรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ
  • น้ำกลั่น หรือน้ำกรองสำหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง
  • เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี
  • น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยอาหาร
  • เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

อัตราภาษี

โดยปกติ อัตราภาษีเครื่องดื่มจะกำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นหลัก แต่ก็มีกฎหมายอื่นลดอัตราภาษี รวมถึงยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าบางรายการด้วย ซึ่งมักอยู่ในรูปประกาศกระทรวงการคลัง โดยหน่วยตามปริมาณจะคิดเป็นทุกๆ 440 ซี.ซี. และเศษที่เกินให้นับเป็น 440 ซี.ซี. ซึ่งสามารถสรุปอัตราภาษีได้ดังนี้

 

รายการ

อัตราจัดเก็บ

ตามมูลค่าร้อยละ

ตามปริมาณ

1.โซดา

25

0.77 บาท/440 ซี.ซี.

2.เครื่องดื่มทั่วไป

20

0.37 บาท/440 ซี.ซี

3.น้ำผลไม้

-น้ำผลไม้ทั่วไป

-น้ำผลไม้ที่มีส่วนผสมตามที่กรมฯ กำหนด

 

 

20

-ยกเว้น-

 

 

0.37 บาท/440 ซี.ซี.

-ยกเว้น-

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีเครื่องดื่ม

อ้างอิง : http://taxone.excise.go.th/projects/1/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart