ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

 

บริษัท A ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างทำสัญญารับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างรายเดียวกัน โดยทำสัญญาเป็น 2 ฉบับ คือ สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง และสัญญารับเหมาค่าแรง

จากกรณีดังกล่าว
เป็นการทำสัญญาที่มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญจึงเข้าลักษณะเป็นรับจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้บริษัท A จะแยกสัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นค่าวัสดุก่อสร้างกับค่าแรงก็ตาม แต่การประกอบการดังกล่าวยังคงถือเป็นการรับเหมาก่อสร้างทั้งจำนวน

ดังนั้น
เมื่อบริษัท A ได้รับค่ารับเหมาก่อสร้างและค่าวัสดุก่อสร้าง ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ทั้งหมด จะแยกหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะค่าแรงไม่ได้

*ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

อ้างอิง : https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2810:withholding-tax-business-construction&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart