ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปรับลด 90% เริ่มใช้จริง ปี 2564

ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปรับลด 90% เริ่มใช้จริง ปี 2564

 

ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปรับลด 90% เริ่มใช้จริง  ปี 2564

เป็นการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยให้ลดภาษีภาษีในอัตรา 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา  42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บของปี 2564

สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการคำนวณภาษี กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีมูลค่า 5 ล้านบาท

1 เกษตรกรรม

อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยล่ะ 0.01 บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ ได้รับยกเว้นภาษี

นิติบุคคลเป็นเจ้าของ ปกติ 500 บาท ปี 64 ลดเหลือ 50 บาท

2 ที่อยู่อาศัย

อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยล่ะ 0.02

บ้านหลังหลัก ( เป็นเจ้าของและมีชื่อในทะเบียนบ้าน ) ได้รับการยกเว้น

บ้านหลังอื่น ( เป็นเจ้าของ ) ปกติ 1,000 บาท ปี 64 ลดเหลือ 100 บาท

3 ใช้ประโยชน์อื่น (นอกจากเกษตรและที่อยู่อาศัย)

อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยล่ะ 0.3

ปกติ 15,000 บาท ปี 64 ลดเหลือ 1,500 บาท

4 รกร้างว่างเปล่า

อัตราภาษีเริ่มต้น ร้อยล่ะ 0.3

ปกติ 15,000 บาท ปี 64 ลดเหลือ 1,500 บาท

 

หมายเหตุ

1.ม.55 แห่งพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ลดจำนวนภาษีสูงสุดได้ไม่เกินร้อยล่ะ 90

2.ม.97 แห่งพระราชบัญญัติฯ กำหนดว่าหากค่าภาษีที่ลดแล้วยังคงสูงกว่าภาษีที่ต้องจ่ายในปี 62 ส่วนต่างที่สูงกว่านั้น จะได้รับการบรรเทาภาระภาษีอีกร้อยล่ะ 50 ในปี 64 ( รวมเสียภาษีเท่ากับปี 62 + 50% ของส่วนต่าง )

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ปรับลด 90% เริ่มใช้จริง  ปี 2564

อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/money_market/466135

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart