ภาษีที่ดินปี 67 ต้องเสียภาษี 100% ไม่มีลด แต่ข่าวดี คือ ขยายเวลาชำระได้

ภาษีที่ดินปี 67 ต้องเสียภาษี 100% ไม่มีลด แต่ข่าวดี คือ ขยายเวลาชำระได้

อัปเดตภาษีที่ดินปี 67 ปีนี้ผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต้องกลับไปเสียภาษีเต็ม 100% ไม่มีส่วนลดแล้ว แต่ข่าวดียังมี คือ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดเป็นอย่างไร อ่านได้ที่นี่

เมื่อปี 2566 เชื่อว่า เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ยิ้มกันแก้มปริไปแล้ว เนื่องจากเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลงถึง 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้จากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทว่าในปี2567 ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะต้องกลับไปเสียภาษีเต็ม 100% แล้ว แต่ขยายเวลาชำระภาษีออกไปอีก เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งสามารถอธิบายเจาะลึกได้ดังนี้

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ที่เจ้าของที่ดินต้องเสียแบบ 100% มีอะไรบ้าง

แนวทางการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปัจจุบัน ณ ปี 2567 สามารถจัดเก็บได้ตามปะเภทการใช้งานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินเพื่อการเกษตรจัดเก็บที่ 0.01-0.1% ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจัดเก็บ 0.02-0.1% ที่ดินที่ใช้ในการอื่นที่ไม่ใช่ดังที่กล่าวไปแล้ว เช่น ใช้เพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย จัดเก็บอยู่ที่ 0.3-0.7%

และถ้าเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ จะถูกจัดเก็บ 0.3-0.7% ซึ่งสามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้

1.ที่ดินเพื่อการเกษตร

 • มูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01
 • มูลค่าฐานภาษีเกิน 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%
 • มูลค่าฐานภาษีเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%
 • มูลค่าฐานภาษีเกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07%
 • มูลค่าฐานภาษีเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.1%

2.ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

 • สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อัตราภาษีที่จัดเก็บ 0.02-0.1%
 • ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้ว อัตราภาษีที่จัดเก็บ 0.02-0.1%
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อัตราภาษีที่จัดเก็บ 0.03-0.1%

3. ที่ดินที่ใช้ในการอื่น เช่น เพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

 • มูลค่าฐานภาษี 0-50​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 50-200​​​​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 200-1,000​​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 1,000-5,000​​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 5,000 ล้านบาทขึ้นไป​​​​ อัตราภาษี 0.7%​​​

4.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์

 • มูลค่าฐานภาษี 0-50​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 50-200​​​​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 200-1,000​​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 1,000-5,000​​​​ ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%​​​
 • มูลค่าฐานภาษี 5,000 ล้านบาทขึ้นไป​​​​ อัตราภาษี 0.7%​​​

และในกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์ 3 ปีติดต่อกัน เมื่อเข้าสู่ปีที่ 4 จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.3 เพิ่มขึ้นเท่าตัว

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงเมื่อไหร่

และแม้ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะกลับมาเสีย 100% เต็มแล้ว แต่ก็ยังมีข่าวดีให้สำหรับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชนจึงได้ให้ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ออกไปอีก 2 เดือน จากภายในเดือนเมษายน 2567 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2567 แทน

โดยสามารถอธิบายรายละเอียดการขยายเวลาที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ดังนี้

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือน พฤศจิกายน 2566 เป็นภายในเดือนมกราคม 2567

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ จากเดิมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นภายในเดือนเมษายน 2567

4.ผู้เสียภาษีดำเนินการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือนเมษายน 2567 เป็น ภายในเดือนมิถุนายน 2567

5.ผู้เสียภาษีผ่อนชำระภาษีได้ดังนี้

– งวดที่ 1 จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน 2567 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2567

– งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2567

– งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2567 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2567

6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2567

7.แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2567 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2567

สรุป

และจากการขยายเวลาในการเสียภาษีออกไปถึง 2 เดือนเต็มๆ เรียกว่าเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังพอมีเวลาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเสียภาษีที่ดินแบบ 100% ในปี 2567 นี้ ซึ่งใครที่รู้ตัวว่ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่าลืมคำนวณภาษีที่ต้องเสียให้ดี เพื่อให้การเสียภาษีของคุณไม่สะดุด แม้ว่าจะไม่ได้ลดภาษีเหมือนปีก่อนๆ แล้วก็ตาม

cr. https://www.bangkokbiznews.com/finance/investment/1122454

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart