ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด.94 )

ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด.94 )

ผู้เสียภาษีเงินได้ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ภ.ง.ด.94 ) สามารถยื่นพร้อมภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. และสามารถยื่นแบบออนไลน์ได้ที่ www.rd.go.th ตั้งแต่ 1 ก.ค.- 8 ต.ค.

ผู้ที่ต้องมีหน้าที่ยื่นภาษีครึ่งปี

บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) – (8) ซึ่งได้แก่

 มาตรา 40(5)  เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น

มาตรา 40(6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

มาตรา 40(7)  เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ

มาตรา 40(8)  เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้มาตรา 40(1) – (7) เช่น รายได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม ขนส่งและการอื่น

ความผิดหากไม่ยื่นแบบและชำระภาษี

หากบุคคลธรรมดาไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 และชำระภาษีจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และคิดเงินส่วนเพิ่ม 1.5% ของภาษีที่ค้างจ่ายเป็นรายเดือน

เรื่องที่ควรระวัง

1.เอกสาร เนื่องจากเอกสารที่ใช้ยื่นภาษีครึ่งปีจะไม่ใช่ ภ.ง.ด.90,91 ที่หลายคนคุ้นเคยแต่จะต้องยื่นโดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.94 ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถดาวนืโหลดแบบแสดงรายการได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

2.ยื่นภาษีครึ่งปีแล้ว ต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปีด้วย แม้จะทำการยื่นภ.ง.ด.94แล้วแต่ก็ยังต้องทำการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีด้วย ทั้งนี้การยื่นภาษีเงินได้ประจำปีนั้นจะต้องทำการยื่นยอดรายได้ที่คุณมีตลอดทั้งปีไม่ใช่การยื่นรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเท่านั้น

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีครึ่งปี ( ภ.ง.ด.94 )

อ้างอิง : กำหนดการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ประจำปีภาษี 2562 – iTAX media

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart