ภาษีกับ E-book

ภาษีกับ E-book

ภาษีกับ E-book

e-Book คือ?

ความหมายของ e-Book คือ หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้

แล้ว e-Book ต้องเสียภาษีหรือไม่

หนังสือในแบบรูปเล่มจัดอยู่ในกลุ่ม “หนังสือพิมพ์” “นิตยสาร” หรือ “ตำราเรียน” ที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขายหรือนำเข้าหนังสือทุกชนิด เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบการศึกษา ถือเป็นตำราเรียน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่แผ่นปลิวโฆษณา รูปลอก มิใช่ตำราเรียน ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต่อมา กรมสรรพากรพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบัน รูปแบบของการขายหนังสือได้เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะของรูปเล่ม เป็น รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากผู้บริโภคจะมีภาระในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแตกต่างกันอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมและไม่ส่งเสริมการอ่านให้กับผู้บริโภคได้

ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้กำหนดให้การให้บริการหนังสือพิมพ์นิตยสาร หรือตำราเรียน ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีกับ E-book

อ้างอิง : https://www.dharmniti.co.th/tax-vat-ebookandvat/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart