ภาระภาษีสัญญารับขนคนโดยสาร ภายในประเทศ

ภาระภาษีสัญญารับขนคนโดยสาร ภายในประเทศ

ประเภทเงินได้ เงินได้ประเภทที่ 8 (ประมวลรัษฐากร มาตรา 40(8))
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.       กรณีเป็นผู้ให้บริการ (ผู้ขนส่ง) ค่าโดยสาร รวมถึงค่าธรรมเนียมและ

ประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากการขนส่งที่ได้รับหรือพึงได้รับ ต้องเสีย

ภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

2.       กรณีเป็นผู้รับบริการ สามารถนำรายจ่ายค่าขนส่งไปหักออกจาก

รายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา 1.       สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 60 หรือหัก

ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้

2.       เงินได้ (ค่าโดยสาร) ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

ต้องนำมารวมคำนวณและเสียภาษีครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ภายใน

วันที่ 30 กันยายนของปีเดียวกัน

3.       เงินได้ (ค่าโดยสาร) ที่ได้รับทั้งปีต้องนำมารวมคำนวณและ เสียภาษีประจำปีตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1.       กรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายค่าขนส่ง

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ในอัตราร้อยละ 1

2.       กรณีบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นจ่ายค่าขนส่ง

ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

(ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคม) มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา

ร้อยละ 1

ยกเว้น การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ ผู้จ่ายเงินได้

(ค่าโดยสาร) ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
อากรแสตมป์ ไม่เสียอากรแสตมป์

 

อ้างอิง : สัญญารับขนคนโดยสาร (ภายในประเทศ) และภาระภาษี (dst.co.th)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart