ผู้ประกันตนม.33

ผู้ประกันตนม.33

มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  1ในมาตรการซึ่งเป็นที่รอคอยของกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาน้อยที่สุดคือ มนุษย์เงินเดือนที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงานหารือแนวทางช่วยเหลือแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน กับกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยียวยาคนละ 4,000-5,000 บาท โดยเสนอจ่ายเงินช่วยเหลือ 3 แนวทางดังนี้

วิธีที่หนึ่ง คนละ 4,000 บาท

วิธีที่สอง คนละ 4,500 บาท

วิธีที่สาม คนละ 5,000 บาท

ทยอยจ่ายเป็นสัปดาห์ละประมาณ 1,000 บาท โดยคิดจากฐานมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้ เช่น การลดส่งเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไปแล้ว 3 ครั้ง มาตรการใหม่จะเติมเต็มให้อีกประมาณ 4,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับแรงงานผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เช่นเดียวกับโครงการ “เราชนะ” ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาให้ได้ส่วนข้อสรุปในรายละเอียดเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จะใช้ในมาตรการ ขณะนี้เป็นการหารือในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท งบประมาณที่ต้องใช้ราว 40,000 ล้านบาท

อ้างอิง : รัฐบาลช่วยแน่ “มนุษย์เงินเดือน” ประกันสังคม ม.33 ลุ้นได้ 4,000-5,000 บาท (prachachat.net)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart