ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางบัญชี

ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางบัญชี

ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางบัญชี

 

  1. ผู้ถือหุ้น(Stockholder)เป็นผู้นำเงินมาลงทุนในกิจการ (ในรูปเงินสดหรือสิ่งของก็ได้) ดังนั้นผู้ถือหุ้นก็ต้องการทราบผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุน มีการจ่ายเงินปันผลมากน้อยเพียงใด
  2. เจ้าหนี้(Creditor)เป็นผู้ที่ให้กิจการกู้เงิน หรืออาจให้เครดิตแก่กิจการในการชำระเงินสด ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องการทราบความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
  3. ผู้บริหาร(Management Team)เป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทน ดังนั้นผู้บริหารต้องสนใจในผลประกอบการของกิจการรวมทั้งฐานะของกิจการ หากกิจการมีผลประกอบการที่ดี ฐานะการเงินที่มั่นคง ผู้บริหารก็จะได้รับผลตอบแทนจากกิจการที่ดี
  4. คู่แข่งขัน(Competitor)ต้องการทราบเพื่อที่จะได้วางแผนกำหนดนโยบายของกิจการตัวเองเพื่อที่จะได้แข่งขันและอยู่รอดได้ในธุรกิจ
  5. พนักงาน(Employee)เพื่อคาดการณ์การได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส รวมทั้งจะได้พิจารณาถึงความมั่นคงของตัวเองในการทำงานที่กิจการ
  6. ลูกค้า(Customer)หากลูกค้าต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากกิจการก็ต้องพิจารณาถึงความมั่นคงของกิจการเพื่อพิจารณาว่าเมื่อสั่งสินค้าแล้วจะได้รับการจัดส่งตรงตามเวลาหรือไม่

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทางบัญชี

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/119822

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart