ปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย(กรณีจ้างรถยนต์)

ปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย(กรณีจ้างรถยนต์)

ปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย(กรณีจ้างรถยนต์)

กรณีเช่า

  • ผู้ให้เช่าส่งมอบการครอบครองรถยนค์ให้ผู้เช่า
  • ผู้เช่าได้ใช้/ได้รับประโยชน์ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด

ผู้เช่ามีหน้าที่

  • หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากราคาเช่า

ตัวอย่างที่1 รถรับ-ส่งผู้บริหารและจอดไว้ที่บริศัทผู้เช่าตลอดวัน

บริษัท ก. ทำสัญญาให้บริการจัดหารถตู้พร้อมพนักงานขับรถเพื่อรับ-ส่ง ผู้บริหารของบริษัท ข. จากที่พักมาบริษัทในช่วงเช้า และได้จอดรถสำรองไว้เพื่อให้บริการวิ่งรับ-ส่งเอกสาร / บริการอื่นๆและรอรับผู้บริหารจากบริษัทไปที่พักในช่วงเย็น เป็นกรณีที่บริษัท ข. ได้ใช้/ได้รับประโยชน์ในรถตู้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา

เช้าลักษะเป็นการให้เช่าทรัพย์สินตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 537 บริษัท ข. ผู้จ่ายเงิน มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ตัวอย่างที่2 บริการจัดหารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ

บริษัท ก. จ้าง บริษัท ข. ซึ่งให้บริการจัดหารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้ในการขนส่งทรัพย์สินและคนงาน โดยมีข้อกำหนดให้บริษัท ข. ต้องส่งมอบรถยนต์ให้อยู่ในความครอบครองและการสั่งการของบริษัท ก. ในวันและเวลาที่ทำการ ณ สถานที่ประบกอบการาของบริษัท ก. และให้บริการตามเส้นททางที่กำหนด ทั้งบริษัท ก. มีสิทธิให้ปฏิบัติงานนอกพื้นที่และเวลาตามปกติ และมีสิทธิใช้ประโยชน์จากรถตู้ในการติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ก. ลงบนตัวรถได้

อ้างอิง : ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีจ้างรถยนต์) | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart