ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คุณอาจคิดไม่ถึง!

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี ที่คุณอาจคิดไม่ถึง!

 

 

 

การดำเนินกิจการต่างๆภายในบริษัทหรือการทำธุรกิจย่อมต้องมีการตรวจสอบบัญชีเพื่อวางระบบภายใน ทำให้เราสามารถตรวจสอบงบประมาณต่างๆ และเพื่อการยื่นภาษีต่อสรรพากรได้ ซึ่งผู้ที่เราวางใจให้ทำการตรวจสอบบัญชีก็คือ “นักตรวจสอบบัญชี” นั่นเอง แต่การตรวจสอบบัญชีนั้นอาจเป็นสิ่งที่บางคนกำลังมองข้ามไป ในวันนี้เราจึงจะมาดูกันว่าการตรวจสอบบัญชีมีประโยชน์ต่อบริษัทหรือธุรกิจของเราอย่างไร ซึ่งบางข้ออาจเป็นเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะ

ทำความรู้จักกับผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นนั้น มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ ซึ่งการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น และต้องเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่คนในบริษัท จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่มีต่อธุรกิจของเรา

1. ช่วยลดความผิดพลาดเพราะการตรวจสอบบัญชีคือการประเมินความเสี่ยง

การตรวจสอบบัญชีจะทำการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลให้งบการเงินเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากระหว่างการตรวจสอบบัญชีเราพบข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงดังกล่าว ก็จะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบจุดอ่อนหรือหาวิธีแก้ไขและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

2. มั่นใจในงบการเงินทำให้จัดสรรงบประมาณต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจสอบบัญชีทำให้เรามั่นว่า งบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เพื่อให้บริษัทสามารถนำงบการเงินเหล่านั้นไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำผลการตรวจสอบบัญชีมาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจได้

การตรวจสอบบัญชีคือหลักประกันขององค์กรในแง่ของการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการและประสิทธิผลของการดำเนินของกิจกรรมต่างๆในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารหรือด้านการเงิน ทำให้เราสามารถนำผลที่ได้รับไปทำการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

            และนี่ก็คือประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชีที่คุณอาจคิดไม่ถึงทั้ง 3 ข้อ นอกเหนือจากนี้การตรวจสอบบัญชียังมีประโยชน์ในแง่ของการบริหารและใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีให้คุ้มค่ารวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย เพราะฉะนั้นการเลือกสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ จึงเป็นสิ่งสำคัญและทำให้บริษัทของเราได้รับประโยชน์สูงสุด

บทความโดย: http://www.amauditgroup.com

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart